Medica Bellissima
Adatkezelési nyilatkozat

A Medifirm Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 29., adószám: 23055018-2-43), továbbiakban MediFirm Kft. mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

Felhasználó a regisztrációval felhatalmazza a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatok a Szolgáltató adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató - az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából felhasználhassa, saját eseményeiről, híreiről, ajánlatairól elektronikusan tájékoztatást nyújtson. Az adatok kezelője a Szolgáltató a MEDIFIRM KFT., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály a Szolgáltató részére kötelező adatkezelést ír elő, a Felhasználó által kért törlésnek a Szolgáltató csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Szolgáltató a weboldalra regisztrált felhasználók személyes adataidat nem adja ki további harmadik személyeknek előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulás nélkül.
Felhasználó a regisztrációval egyszersmind elfogadja az oldal Felhasználási feltételeit is. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy adatait más személy illetéktelenül használja, azonnal lépjen kapcsolatba velünk az info@mbllissima.eu e-mail címen.
A Honlap egészségügyi és esztétikai beavatkozásokkal kapcsolatos információkat, valamint multimédiás tartalmakat (mozgókép, fénykép, hang) tartalmaz. A nyilvános forrásokból származó információk a Honlapon a forrás megjelölésével kerülnek közzétételre. A Honlapon megjelenő elérhetőségére vonatkozó adatok csak abban az esetben kerülnek megjelenítésre, ha azok nyilvános adatok, vagy az adatok tulajdonosa hozzájárult.

A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a MediFirm Kft. felelősséget nem vállal.


A Medifirm Kft. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk részben vagy egészben szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A Honlap bármely részének másolásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos az oldalon szereplő tartalmak feldolgozása és értékesítése a Medifirm Kft. írásos hozzájárulása nélkül. Az oldalról értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.


A weboldal használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon elsősorban a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat statisztikai célokra illetőleg szükség szerint technikai hibakeresésekre használjuk fel, és csak a technikai személyzet tagjai férnek hozzájuk. Az ily módon tudomásunkra jutó személyes adatokat csak ideiglenesen tároljuk, azokat folyamatosan töröljük. (Naplók alatt a szervereink logjait értjük. Ezek az üzemeltetésünk számára fontos információkat hordoznak, és elemzésükkel optimalizáljuk rendszereinket, felderítjük az esetleges hibákat. A naplókat már csak azért is töröljük, mert tárolásuk erőforrásokat emészt fel.) A weboldalra történő regisztráláskor megadott adataidat a Szolgáltatás többi Felhasználója számára nem jelenítjük meg.

Adatvédelem

Adatkezelő megnevezése
Név: MediFirm Kft.
Székhely és levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29.
Telefonszám: +36 20 461-4847
Azonosító számok
NAIH- folyamatban

Regisztráció

A regisztrációs folyamatra a ÁSZ II. pontja - Személyes adatok elkülönített kezelése – a mindenkori irányadó.

A kezelt személyes adatok köre

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
• Analitika, követés cookie
• Webhelyen keresztüli követés
• Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
A MediFirm adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
A Felhasználók a regisztrációval szavatolják, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által feltöltött tartalom jelen Felhasználási feltételek szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná.
A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, átdolgozott változatát, stb.) különböző internetes oldalakon vagy egyéb off-line felületeken megjelenítse.

A weboldalon megjelenő valamennyi tartalom csak személyes használatra nyomtatható, tölthető le, illetve terjeszthető és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A Felhasználók kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.
A jelen Felhasználási feltételekben foglaltakra a magyar jog rendelkezései irányadóak.


Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.


FACEBOOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Bejelentkezés
 
Adatkezelési nyilatkozat - © Copyright - Medica Bellissima
e-Communication